Nie samą pracą...
Biuletyn organizacyjny Ogniska TKKF "Chemik" w Puławach


jednodniówka - 26 wrzesień 2003 r

Spis treści:

40 lat minęło...
Ćwierć wieku spartakiady
Z partkietu na plażę
Co (w co) jest grane?
Ci wspaniali mężczyźni...
Przyjaciele z boiska
Dzień Chemika

40 lat minęło...

Dziewiętnastego sierpnia 1963 roku w Zarządzie Wojewódzkim TKKF w Lublinie zarejestrowane zostało Ognisko TKKF "Chemik". Ponieważ oficjalnie uznaje się powyższą datę za dzień powstania Ogniska, w chwili gdy Państwo czytają ten tekst stowarzyszenie nasze znalazło się w gronie czterdziestolatków i być może zacznie się dla niego okres drugiej młodości.

XX-lecie Ogniska - 1983 r. Od lewej: Edward Jakomulski, Bogumiła Starek, Witold Litwinek, Kazimierz Starek, Jerzy Pawlak, Stanisław Siuta.

W momencie powstania Ognisko TKKF "Chemik" było jedyną organizacją w Zakładach Azotowych, która zajmowała się masową rekreacją, turystyką, wypoczynkiem a także sportem kwalifikowanym.

W czterdziestoletniej historii ogniska profil działalności wielokrotnie ulegał modyfikacjom. Mieliśmy m.in. sekcje: turystyczną, strzelecką, gier zespołowych, usportowienia kobiet, żeglarską, piłki nożnej, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, koszykówki, wędkarską, pływacką, imprez dziecięcych, sportów zimowych, fotograficznofilmową, płetwonurków, judo, gimnastyki kobiet, kometki, tenisa ziemnego, lekkoatletyczną, piłki nożnej kobiet, narciarską, gier świetlicowych, brydża sportowego, szachową, taekwondo.

XXV-lecie Ogniska - 1988 r. Okolicznościowy puchar prezentuje Prezes Ogniska Antoni Mazur.

Aktualnie w Ognisku działa cztery sekcje: siatkówki, piłki nożnej, brydża sportowego i rowerowoturystyczna.

Do ubiegłego roku w Ognisku prowadzone były stałe grupy ćwiczących w zakresie: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, gimnastyki kobiet, aerobiku i siłowni kobiet. W roku bieżącym ze względu na brak funduszy działalność w tym zakresie została znacznie ograniczona.

Należy jeszcze dodać, że Ognisko prowadzi specyficzną sekcję jaką jest Spartakiada Pracowników Z.A. "Puławy" S.A. W ramach spartakiady pracownicy mogą się wykazać w dwudziestu dyscyplinach rekreacyjnosportowych. Szerzej o spartakiadzie w dalszej części.

Przez Ognisko przewinęło się kilkuset działaczy. Nie sposób wymienić tylu nazwisk, dlatego też podziękowania za wkład pracy, ofiarność i społeczny wysiłek w rozwój rekreacji ruchowej wśród pracowników Zakładów Azotowych i ich rodzin należą się wszystkim, którzy działali w Ognisku.

Dla przypomnienia podajemy, że w 40letniej historii Ogniskiem zarządzało dwanaście Zarządów, którymi "dowodzili":

1963-1964 - Jerzy Chmielewski
1964-1966 - Jerzy Rząd
1966-1967 - Bogdan Filipowski
1967-1969 - Stanisław Kaczorowski
1969-1972 - Zygmunt Sawicki
1972-1976 - Stanisław Kaczorowski
1976-1979 - Roman Rodakowski
1979-1982 - Jan Tudryn
1982-1985 - Stanisław Kaczorowski
1985-1989 - Antoni Mazur
1989-1994 - Włodzimierz Mitrowski
1994-1997 - Włodzimierz Mitrowski
1997-2001 - Zenon Stasiak

XXX-lecie Ogniska - 1993 r. Odznaczenia odbierają (od lewej): Włodzimierz Zapiórkowski, Józef Stopka, Jan Tudryn

Obecnie Zarząd Ogniska działa w składzie:

Prezes - Zenon Stasiak
Wiceprezesi - Mirosław Pomorski, Henryk Wójtowicz
Sekretarz - Włodzimierz Zapiórkowski
Skarbnik - Krystyna Biel
Członkowie - Witold Dziuba, Helena Grobel, Dariusz Gębala, Andrzej Faszczewski

Ognisko należało i należy do wyróżniających się stowarzyszeń kultury fizycznej, czego dowodem są liczne wyróżnienia, m.in. w 1993 r Zarząd Główny TKKF przyznał dla Ogniska "Zespołową honorową odznakę TKKF" za szczególne zasługi w upowszech-nianiu rekreacji fizycznej.

Ognisko nasze uczestniczyło, bądź było orga-nizatorem, w licznych imprezach rekreacyjno-sportowych m.in. w Spartakiadzie Zakładowych Ognisk TKKF organizowanej przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików - I miejsce w latach 1973, 1974 i 1976, II miejsce w latach 1997 i 1978, w Festynach Zakładów Pracy Lubelszczyzny, Zimowych Mistrzostwach Chemików.

XXXV-lecie Ogniska. Uczestnicy jubileuszowego spotkania.